Maior arquibancada do Brasil

Maior arquibancada do Brasil

Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.