Deus, me mostre o caminho

Deus, me mostre o caminho

Deus, me mostre o caminho
Deus, não me deixe andar sozinho