A verdadeira felicidade

A verdadeira felicidade

A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. (Léon Tolstoi)